ด้วยการเป็นเกษตรกรมืออาชีพ การเลี้ยงพืชทางน้ำเป็นหนึ่งในวิธีการที่สำคัญสำหรับการผลิตอาหารในประเทศของเรา แหนแดง (Azolla) เป็นพืชทางน้ำที่มีความนิยมในปัจจุบัน เนื่องจากมีคุณค่าทางอาหารสูง และสามารถนำมาเลี้ยงสัตว์ได้อีกด้วย

แหนแดง (Azolla) คืออะไร ?

แหนแดง หรือ Azolla เป็นพืชน้ำขนาดเล็กที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนและกึ่งร้อน ปัจจุบันได้รับความสนใจอย่างมากในวงการเกษตรและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เนื่องจากแหนแดงมีคุณประโยชน์มากมาย ทั้งยังเลี้ยงง่าย เจริญเติบโตได้รวดเร็ว จึงเหมาะสำหรับการนำมาใช้ประโยชน์ในหลากหลายด้าน

ประโยชน์ของแหนแดง (Azolla)

1. เป็นปุ๋ยพืชสด แหนแดงสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้ จึงช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดิน เมื่อไถกลบลงดินจะช่วยปรับปรุงคุณภาพดินได้เป็นอย่างดี

2. เป็นอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ แหนแดงอุดมไปด้วยโปรตีน วิตามิน และแร่ธาตุต่างๆ จึงเหมาะสำหรับใช้เป็นอาหารเสริมให้กับสัตว์เลี้ยง ทั้งปลา กุ้ง ไก่ และสุกร

3. ช่วยบำบัดน้ำเสีย แหนแดงมีความสามารถในการดูดซับสารพิษและโลหะหนักในน้ำได้ จึงนิยมนำมาใช้ในการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและฟาร์มปศุสัตว์

4. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปลูกแหนแดงช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ จึงมีส่วนช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้

วิธีการเลี้ยงแหนแดง (Azolla)

วิธีการเลี้ยงแหนแดงแบบมืออาชีพ มีขั้นตอนดังนี้

1. เตรียมบ่อเลี้ยงให้สะอาด ขนาดตามความเหมาะสม ควรมีความลึกประมาณ 50-100 ซม.

2. ใส่น้ำสะอาดลงในบ่อ ปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ให้อยู่ในช่วง 5-7

3. ใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักลงไปเล็กน้อย เพื่อเป็นอาหารให้แหนแดง

4. นำต้นแหนแดงลงเลี้ยง โดยใช้อัตราส่วนประมาณ 1 กก. ต่อพื้นที่ 1 ตร.ม.

5. ดูแลให้แหนแดงเจริญเติบโตจนเต็มผิวน้ำ จากนั้นจึงเริ่มเก็บเกี่ยวได้

6. เก็บแหนแดงขึ้นมา 1 ใน 3 ของผิวน้ำ แล้วปล่อยให้ผลิตใหม่ สามารถเก็บได้ 3-7 วันต่อครั้ง

7. นำแหนแดงไปใช้เลี้ยงสัตว์ ทำปุ๋ย หรือบำบัดน้ำตามวัตถุประสงค์

การเลี้ยงแหนแดงให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดี ควรเลี้ยงในพื้นที่ที่มีแสงแดดเพียงพอ หมั่นตรวจสอบคุณภาพน้ำ กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงเสริมธาตุอาหารที่จำเป็นเป็นระยะๆ เพื่อให้แหนแดงเจริญเติบโตได้ดี สามารถเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

แหนแดงจึงเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เกษตรกรและผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสามารถนำไปเลี้ยงเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ลดต้นทุนอาหารสัตว์ และยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ติดต่อเพิ่มเติม